apjaslo.pl

Akademia Piłkarska Jasło

Walne zebranie Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego

Zarząd Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego zaprasza w dniu 18 czerwca 2016 r o godz. 18:00 (MOSiR w Jaśle), na walne zebranie sprawozdawcze. 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Wybór sekretarza
 5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za 2014 rok
 7. Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia za 2015 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności JSS za rok obrotowy 2015
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015
 10. Omówienie planowanych działań w roku 2016
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Leave a Reply