apjaslo.pl

Akademia Piłkarska Jasło

WALNE ZABRANIE JASIELSKIEGO STOWARZYSZNIA SPORTOWEGO

LOGO STOWARZYSZENIA JPG

W imieniu Zarządu Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 17 maja o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w Jaśle ul, Śniadeckich 15.                                               Zapraszamy również wszystkie chętne osoby, które chcą wstąpić szeregi członków JSS.       Proponowany porządek obrad:                                                                                                       1. Otwarcie zebrania                                                                                                                         2. Wybór przewodniczącego zebrania                                                                                             3. Zatwierdzenie porządku obrad                                                                                                   4. Wybór sekretarza                                                                                                                         5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie  na jej podstawie prawomocności zebrania     6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za 2014 rok                             7. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok                                 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności JSS za rok obrotowy 2014                                                                                                                         9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014                                                                                 10. Omówienie planowanych działań w roku 2014                                                                       11. Sprawy bieżące, wolne wnioski                                                                                             12. Zakończenie zebrania

Z uwagi na bardzo ważne kwestie, które będą poruszane podczas zebrania prosimy o przybycie wszystkich członków.

Leave a Reply